oleng

پروژه های طراحی اپتیکی زیمکس Zemax

1 - شی به ارتفاع 2.5 سانتیمتر در فاصله A سانتیمتری جلوی یک عدسی نازک به فاصله کانونی 3 سانتیمتر قرار دارد. محاسبه کنید الف) فاصله تصویر، ب) بزرگنمایی، ج) نوع تصویر را

A=10+رقم آخر شماره دانشجویی

2 -  می خواهیم یک عدسی تخت کوژ از شیشه فلینت Flint سبک به ضریب شکست 1.68 بسازیم. اگر توان عدسی B باشد، شعاع انحنای آن را حساب کنید.

B=4+رقم آخر شماره دانشجویی

3 -  یک شی به ارتفاع 1 سانتیمتر در A سانتیمتری جلوی یک عدسی با فاصله کانونی 2.4- سانتیمتر قرار می‌دهیم. یک عدسی دیگر با فاصله کانونی A سانتیمتر را در 1.5 سانتیمتری پشت عدسی اول قرار می دهیم. پیدا کنید الف) مکان و ب) بزرگنمایی تصویر نهایی

A=1+رقم آخر شماره دانشجویی

4 - سه عدسی به فواصل کانونی، به ترتیب، 8 و A و B سانتیمتر را به همین ترتیب یکی بعد از دیگری و به فاصله 2 سانتیمتر از هم قرار می دهیم. الف) اگر نور موازی بر عدسی اول فرود آید، در چه فاصله‌ای از پشت عدسی سوم نور متمرکز خواهد شد؟

A=2+رقم آخر شماره دانشجویی

B=4+رقم آخر شماره دانشجویی

5 - طراحی scanning mirror (آینه روبشگر) با مشخصات زیر

فاصله کانونی عدسی : رقم آخر شماره دانشجویی + 100

جنس عدسی : N-BK7

ضخامت عدسی : 5 میلیمتر

عدد F : F/5

زاویه پویش (درجه) : رقم آخر شماره دانشجویی + 5

زاویه قرارگیری آینه نسبت به عدسی : 45 درجه

خروجی های پروژه  : پنجره lens data Editor و  تصاویر spot diagram قبل و بعد از بهینه سازی

6 -  شی به ارتفاع 4 سانتیمتر را جلوی آینه‌ای به شعاع A سانتیمتر و در فاصله 36 سانتیمتری قرار می‌دهیم.

الف) فاصله و بزرگی تصویر

ب) بزرگنمایی را پیدا کنید.

A=10+رقم آخر شماره دانشجویی

7 -شعاع یک آینه کروی 24- سانتیمتر است. یک شیئ به ارتفاع 3 سانتیمتر در فاصله B سانتیمتری جلوی آینه قرار می‌گیرد. فاصله و بزرگنمایی تصویر را بیابید

B=8+رقم آخر شماره دانشجویی

8 - یک عدسی کوژ دو گانه از شیشه ای به ضریب شکست 1.58 ساخته شده است. اگر شعاع یکی از سطوح دو برابر شعاع دیگری و فاصله کانونی آن c باشد، مطلوبست شعاع انحنای این عدسی.

c=2+رقم آخر شماره دانشجویی

9 - یک عدسی همکوژ در هوا دارای شعاع‌های A سانتیمتری، ضریب شکست 1.68 و ضخامت 3.5 سانتیمتری است. مطلوب است،

الف) فاصله کانونی

ب) توان عدسی

ج) فاصله رئوس تا کانون ها

د) نقاط اصلی عدسی

A=5+رقم آخر شماره دانشجویی

10 - دو عدسی نازک با فواصل کانونی f1=B و f2=-6 سانتیمتر روی پایه‌ای که آنها را 4 سانتیمتر از هم دور نگه می دارد، نصب شده اند. اگر هر دو در هوا باشند، پیدا کنید

الف) فاصله کانونی

ب) فواصل مرکز عدسی ها از کانون ها

ج) نقاط اصلی

B=20+رقم آخر شماره دانشجویی

11 - یک عدسی نازک به فاصله کانونی 6 سانتیمتر، دهانه ای به قطر 6 سانتیمتر دارد. یک بند A سانتیمتری را در فاصله 2 سانتیمتر جلوی عدسی و یک بند 4 سانتیمتری را در 2 سانتیمتر پشت عدسی قرار می دهیم. یک شیئ به ارتفاع 4 سانتیمتر را از وسط روی محور اصلی عدسی و به فاصله B سانتیمتر جلوی آن قرار می دهیم.

الف) بند دستگاه را تعیین کنید.

ب) مکان و ابعاد مردمک خروجی

ج) مکان و ابعاد مردمک ورودی

د) مکان و ابعاد تصویر را بیابید.

رقم آخر شماره دانشجویی +1=A

رقم آخر شماره دانشجویی +10=B

12 - یک عدسی تخت-کوژ در هوا دارای شعاع A سانتیمتری، ضریب شکت 1/68 و ضخامت 3/5 سانتیمتری در نظر بگیرید. اگر پرتوهای موازی فرودی به سطح اول در ارتفاع 2/5 سانتی متری بتابند،

الف) سطح تخت را به سمت نور موازی (با زاویه صفر) قرار دهید.

ب) سطح کوژ را به سمت نور موازی قرار دهید

ج) یک عدسی دو کوژ با همین شعاع در نظر بگیرید.

در هر سه حالت اندازه ابیراهی کروی طولی و ابیراهی کروی عرضی را بدست آورید. نتایج الف و ب و ج را با هم مقایسه کنید.

رقم آخر شماره دانشجویی +10=A

13 - یک عدسی تخت-کوژ را در سه حالت با عدد F برابر A، B و C طراحی کنید. عمق میدان را با توجه به قطر لکه در سه حالت بررسی کنید. همچنین قطر لکه ایری، رزولوشن و کیفیت تصویر آن را در سه حالت مقایسه کنید. 

رقم آخر شماره دانشجویی +1=A

رقم آخر شماره دانشجویی +10=B

رقم آخر شماره دانشجویی +1=C

14 - سه عدسی با شعاع های (20+رقم آخر شماره دانشجویی) شامل هم کوژ، تخت کوژ و کوژ تخت را از نظر ابیراهی های کروی، کما، آستیگماتیسم، انحنای میدان، اعوجاج میدان و ابیراهی رنگی با هم مقایسه کنید. نمودارهای مورد نیاز شامل:

lens data, 2D layout, Spot diagram, Seidel coefficients, ray aberration, Field curv/distortion

برای هر ابیراهی نمودار مربوطه را برای هر سه مورد عدسی کنار هم قرار دهید و یک جمله از مقایسه آنها بنویسید.

15 - قطر یک عدسی نازک 5 سانتی متر ضریب شکست 65/1 و شعاعهایش r1=15 و r2=-B است. مطلوبست ارتفاع شکل کمایی آن، در صورتی که نقطه تصویر پیرامحوریش برای نور فرودی موازی cm 5 تا محوری اصلی است.

B=30+رقم آخر شماره دانشجویی

16 - قطر یک عدسی نازک 5 سانتی متر ، ضریب شکست 1.65 و شعاعهایش r1=10  و r2=-B است. یک بند 2 سانتی متری ای را یکبار در فاصله 2 سانتیمتر در پشت عدسی و یکبار در فاصله 20 سانتیمتری پشت عدسی قرار دهید. سپس همان بند را در 2 سانتیمتری جلوی این عدسی قرار دهید. شش ابیراهی‌ اصلی کروی، کما، آستیگماتیسم، رنگی، انحنای میدان و واپیچش را در سه حالت مقایسه نمایید. توضیح دهید که هر یک از ابیراهی ها با حضور بند در سه حالت چگونه تغییر می‌کنند.

B=30+رقم آخر شماره دانشجویی

17 -  یک آینه پارابولیک، منبع فیلمانی و دتکتور با مشخصات دلخواه برای ایجاد نور موازی و سپس کانونی طراحی کنید.

اثر وجود اپرچر Aperture آینه را در تصویر دتکتور را بررسی کنید (یکبار با وجود اپرچر Aperture و یکبار بدون اپرچر Aperture خروجی دتکتور را بدست بیاورید)

اثر شکل آینه که کروی یا پارابولیک باشد را بررسی کنید. (یکبار آینه کروی و یکبار پارابولیک انتخاب کنید و خروجی دتکتور را بدست بیاورید)

18 - یک منشور 45 درجه در مد ترکیبی زیمکس با دهانه ورودی رقم آخر شماره دانشجویی+ 10 طراحی کنید که نور را 90 درجه بچرخاند و با استفاده از یک لنز هم‌کوژ نور را کانونی کنید. (راهنمایی: از polygon object ، نوع prism 45 را انتخاب نمایید. برای اینکه پهنای نور هماهنگ با ابعاد منشور باشد، در قسمت scale ابعاد منشور را به اندازه نیاز بزرگ کنید. برای داشتن پورت خروجی در زاویه 90 هم که طبق توضیحات کلاس، پورت Exit را تنظیم کنید. )

19 -  بیم اسپلیتری با ابعاد 10 بعلاوه رقم آخر شماره دانشجویی طراحی کنید، به نحوی که درصد قابل ملاحظه‌ای از نور را عبور دهد و درصد خیلی کمی را بازتاب کند.

الف) شدت عبوری نور را در دو راستا نشان دهید.

ب) توسط یک عدسی نور را روی صفحه تصویر کانونی کنید.

20 -

 

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش طراحی اپتی با استفاده از نرم افزار زیمکس Zemax  لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پروژه برنامه نویسی متلب ردیابی پرتو

برنامه ای بنویسید که با دریافت فاصله کانونی المان های مختلف یک چیدمان اپتیکی ، فاصله هوایی بین المان ها ، ابعاد جسم و میدان ورودی ارتفاع پرتو تابش شده از هر نقطه از جسم را روی سطوح اپتیکی مختلف محاسبه کند.

( قدیم ها از این کد جهت تصحیح امتحانات دانشجویان کارشناسی و ارشد ( درس اپتیک ) استفاده می کردم. در 4 ترم گذشته هم که به کل آموزش و امتحان مجازی شده و باید به دانشجویان تکالیف و سوال های امتحان مختلف داد ( برای جلوگیری از تقلب ) خیلی کاربرد داشته برای من. )

 دانلود کد متلب

 

پروژه های برنامه نویسی ( پیاده سازی شده با MATLAB و Python )

1 - برنامه ای بنویسید که  ( ابعاد ماتریس ) را گرفته ، سپس عناصر ماتریس را دریافت کند. با استفاده از روش حذفی گاوس معکوس ماتریس را بدست آورده و چاپ کند. نتیجه حاصل را با خروجی دستور inv مقایسه نمایید.

2 - حل معادله شرودینگر : پتانسیل را به عنوان ورودی از کاربر بگیرد و معادله شرودینگر مستقل از زمان را حل کند.

3 - حل معادله شرودینگر : پتانسیل را به عنوان ورودی از کاربر بگیرد و معادله شرودینگر وابسته به زمان را حل کند.

4 - توان خروجی لیزر Yb:Yag با حل معادلات نرخ

6 - برنامه ای بنویسید که یک فایل تصویری حاوی منحنی را خوانده و داده های منحنی را استخراج نماید.

7 - برنامه ای بنویسید که معادله شعاعی اتم هیدروژن را حل کرده و شکل توابع موج را ترسیم نماید.

8 - برنامه ای بنویسید که معادله پواسون را در دو بعد حل کند.

9 - حل معادله موج برای محاسبه انتشار باریکه

10 - انتشار باریکه با استفاده از انتگرال سامر فیلد ( میدان الکتریکی نور در صفحه اولیه به عنوان ورودی برنامه باشد )

11 - محاسبه و رسم مسیر حرکت الکترون در تولید هارمونیک های بالا در مدل کلاسیکی

12 - ترسیم باریکه های غیرپراشی مثل بسل ، بسل گاوس و متیو گاوس با انتخاب کاربر

13 - ترسیم مدهای مختلف رزوناتور با انتخاب کاربر با چند مد مرتبه پایین به طور همزمان

14 - شبیه سازی و رسم تداخل دوباریکه با قطبش دایروی راستگرد و چپگرد

15 - انتشار باریکه با استفاده از انتگرال فرنل

16 - محاسبه و شبیه سازی انتشار باریکه بسل تعمیم یافته در فاصله دور ( فرض7 عدد باریکه گوسی روی یک دایره و مرکز آن )

18 - طیف بازتابی از آینه براگ برای مد TM

19 - شبیه سازی تابع موج سینوسی رونده در متلب ( خروجی به صورت انیمیشن خواهد بود )

 

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا به سایت متلب خونه www.matlabkhooneh.ir  مراجعه نمایید.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش مخابرات توری ، الکترونیک نوری ، سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By O L E N G . I R