oleng

شبیه سازی تداخل و پراش و ...

شبیه سازی تداخل دو موج با فاز و دامنه قابل کنترل ( فرکانس برابر ) در نقطه x=0

1 - دامنه برابر و اختلاف فاز pi/2

 

2 - دامنه متفاوت و اختلاف فاز pi/3

 

 شبیه سازی تداخل سارنده و مخرب دو موج ( دامنه و فاز یکسان و تفاوت فرکانسی یک دهم فرکانس)

3 - تداخل سازنده و مخرب دو موج با تفاوت فرکانسی یک دهم فرکانس

 

شبیه سازی پراش از یک شکاف با عرض و طول موج قابل کنترل

\[I(\theta )=\left [ \frac{sin(\beta )}{\beta } \right ]^{2} ; \beta =\frac{ka}{2}sin\theta\]

 

شبیه سازی آزمایش دو شکاف یانگ

[\[I=4I_{0}cos^{2}(\alpha )\left [ \frac{sin(\beta )}{\beta } \right ]^{2} \]

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا به سایت متلب خونه www.matlabkhooneh.ir  مراجعه نمایید.

Designed By O L E N G . I R