| اپتیکـــــ یار |

وب سایت مهندسی اپتیک و لیزر ایران

کدنویسی پروفایل پرتو بسل - گاوس Bessel-Guass

کدنویسی پروفایل پرتو بسل - گوس Bessel-Guass در متلب MATLAB

پروژه برنامه نویسی متلب ردیابی پرتو

برنامه ای بنویسید که با دریافت فاصله کانونی المان های مختلف یک چیدمان اپتیکی ، فاصله هوایی بین المان ها ، ابعاد جسم و میدان ورودی ارتفاع پرتو تابش شده از هر نقطه از جسم را روی سطوح اپتیکی مختلف محاسبه کند.

( قدیم ها از این کد جهت تصحیح امتحانات دانشجویان کارشناسی و ارشد ( درس اپتیک ) استفاده می کردم. در 4 ترم گذشته هم که به کل آموزش و امتحان مجازی شده و باید به دانشجویان تکالیف و سوال های امتحان مختلف داد ( برای جلوگیری از تقلب ) خیلی کاربرد داشته برای من. )

 دانلود کد متلب

 

پروژه های برنامه نویسی ( پیاده سازی شده با MATLAB و Python )

1 - برنامه ای بنویسید که  ( ابعاد ماتریس ) را گرفته ، سپس عناصر ماتریس را دریافت کند. با استفاده از روش حذفی گاوس معکوس ماتریس را بدست آورده و چاپ کند. نتیجه حاصل را با خروجی دستور inv مقایسه نمایید.

2 - حل معادله شرودینگر : پتانسیل را به عنوان ورودی از کاربر بگیرد و معادله شرودینگر مستقل از زمان را حل کند.

3 - حل معادله شرودینگر : پتانسیل را به عنوان ورودی از کاربر بگیرد و معادله شرودینگر وابسته به زمان را حل کند.

4 - توان خروجی لیزر Yb:Yag با حل معادلات نرخ

6 - برنامه ای بنویسید که یک فایل تصویری حاوی منحنی را خوانده و داده های منحنی را استخراج نماید.

7 - برنامه ای بنویسید که معادله شعاعی اتم هیدروژن را حل کرده و شکل توابع موج را ترسیم نماید.

8 - برنامه ای بنویسید که معادله پواسون را در دو بعد حل کند.

9 - حل معادله موج برای محاسبه انتشار باریکه

10 - انتشار باریکه با استفاده از انتگرال سامر فیلد ( میدان الکتریکی نور در صفحه اولیه به عنوان ورودی برنامه باشد )

11 - محاسبه و رسم مسیر حرکت الکترون در تولید هارمونیک های بالا در مدل کلاسیکی

12 - ترسیم باریکه های غیرپراشی مثل بسل ، بسل گاوس و متیو گاوس با انتخاب کاربر

13 - ترسیم مدهای مختلف رزوناتور با انتخاب کاربر با چند مد مرتبه پایین به طور همزمان

14 - شبیه سازی و رسم تداخل دوباریکه با قطبش دایروی راستگرد و چپگرد

15 - انتشار باریکه با استفاده از انتگرال فرنل

16 - محاسبه و شبیه سازی انتشار باریکه بسل تعمیم یافته در فاصله دور ( فرض7 عدد باریکه گوسی روی یک دایره و مرکز آن )

18 - طیف بازتابی از آینه براگ برای مد TM

19 - شبیه سازی تابع موج سینوسی رونده در متلب ( خروجی به صورت انیمیشن خواهد بود )

 

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا به سایت متلب خونه www.matlabkhooneh.ir  مراجعه نمایید.

 

Designed By O L E n g . I R