oleng

سوالات درس مادون قرمز به همراه جواب

1 - یک سامانه الکترواپتیکی را تعریف نموده و یک نمونه مثال بزنید؟

یک سامانه الکترونیکی واپتیکی است که  انرژی ساطع شده از هدف را آشکارجمع آوری نموده سیگنال اپتیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل وپردازش می نماید. مانند دوربین حرارتی-ردیاب الکترواپتیکی-دوربین دید در شب


2 - علت گسترش استفاده از سامانه های الکترواپتیکی در جنگ چیست؟

دقت در پردازش ونتیجه گیری مطلوب تر


3 - سه ویژگی هدف که در تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد را نام ببرید

الف)فاصله  ب)اندازه    ج)درخشندگی هدف    د)درخشندگی back grand


4 - یک سامانه الکترواپتیکی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

الف)سامانه اپتیکی برای شناسایی هدف   ب) سامانه الکترونیکی برای پردازش سیکنال اپتیکی


5 - مهم ترین مواردی که می بایست در طراحی سیستم اپتیکی لحاظ نمود؟

الف)فاصله مورد نیاز     ب) مشخصات اتمسفر     پ) ابعاد هدف    ج) فاصله کانونی لنز


6 - کدام یک جزء روش های مختلف ردیابی است؟

الف) Edge Tracking

ب)Centroid Tracking 

ج) Correlation Tracking

د) همه موارد


7 - کدام یک در تعیین مرکز ثقل بکار می رود؟

الف) مرکز مختصات هدف

ب) انتگرال گیری از سطح

ج) مرکز وزنی

د) همه موارد


8 - در یک سامانه ردیاب الکترواپتیکی بیشترین خطا از چه ناحیه ای است؟

الف) خطای انسانی

ب) خطای نرم افزاری

ج) خطای انسانی ونرم افزاری

د) هیچ کدام


9 - کدام یک جزء تجهیزات اصلی سامانه الکترواپتیکی نیست؟

الف) آشکار ساز

ب) تقویت کننده الکترونیکی

ج) سلاح

د) نمایشگر


10 - کدام یک بعنوان محدودیت های عملیاتی سیستم در طراحی یک سامانه الکترواپتیکی ردیابی حساب می گردد؟

الف) محیط

ب) خصوصیات هدف

ج) محدودیت های اقتصادی

د) همه موارد


11 -  مواردی که معمولا سازنده دوربین های مادون قرمز از مشتری های خود برای یک طراحی مناسب سوال می کند را نام ببرید.(3مورد)

در چه منطقه ای استفاده خواهد شد؟(محیط بیابانی، دریایی و ...)

موارد استفاده دوربین چیست؟ (نظارتی، همراه، روی سلاح و ...)

قرار است از چه فاصله ای اهداف را مورد نظارت قرار دهد؟

سیستم زمین پایه یا هواپایه است؟

چه هدفی را مورد نظارت قرار خواهد داد؟

هدف را تا چه حدی از آشکارسازی، نمایش دهد؟ (معیار جانسون)

آیا برای ابعاد و وزن سیستم محدودیت وجود دارد؟


12 - مواردی که متخصصین سازنده دوربین های حرارتی باید قبل از شروع فرایند طراحی برای آن پاسخی بیابند را ذکر نمایید.(3مورد)

میزان تابش هدف مورد نظر را محاسبه کند. (قانون پلانک)

میزان تلفات مسیر را ارزیابی نماید. (نرم افزار Lowtran و..)

حد آشکارسازی را مشخص و محاسبه نماید. (معیار جانسون)

میدان دید را محاسبه نماید.

طول موج بهینه سیستم تعیین شود. (جابجایی وین)

آشکارساز مناسب طیف عملکرد را انتخاب نماید. (تعداد پیکسل و ابعاد آن)

چه نوع پردازش تصویر نیاز است.


13 - دو استنباط مهم که از قانون جابجایی وین می توان داشت را بنویسید. (نمودار گسیل دهی را برای چند دما ترسیم نمایید).

قله طیف گسیل دهی برای دماهای بالاتر به سمت طول موج های کوتاه تر میل می کند.

هر چه دما بالاتر می رود انتگرال نمودار گسیلدهی بزرگتر می شود و این به معنی مقدار گسیل بیشتر اجسام در دماهای بالاتر است.


14 - عملکرد دوربین های دو یا چند طیفی را تشریح نمایید؟

امروزه به‌منظور پوشش وسیع نواحی بینابی در تصویر برداری ها، سعی بر آن است که دوربین هایی طراحی و تولید شود که از ناحیه وسیع بینابی تصویربرداری کند. به‌طور مثال هم در ناحیه مرئی و هم در ناحیه فروسرخ و یا فروسرخ نزدیک و دور به‌طور همزمان عملیات تصویربرداری را انجام دهد.


15 - مزایا و عیب دوربین های دو طیفی را نام ببرید.

 مزایا (حجم کمتر- سبکتر- قابلیت تصویربرداری از ناحیه وسیع بینابی- مقرون به صرفه)

عیب ( مواد اپتیکی جهت طراحی اپتیکی با این ویژگی که در ناحیه وسیع بینابی عبوردهی خوبی داشته باشد، از نظر نوع محدود است)


16 - کدامیک از روش های زیر جهت ساخت سامانه های دو یا چند طیفی استفاده می شود؟

الف) کنار هم قرار دادن دوربین های مختلف روی یک سکو

ب) استفاده از آشکارسازهای دو طیفی

ج) به کمک طراحی اپتیکی و جداسازی طیف های ورودی بوسیله جداکننده پرتو هر طیف روی آشکارساز همان طیف تصویر می شود و به این وسیله دوربین دو طیفی ساخته می شود.

د) همه موارد


17 - کدامیک از موارد زیر ما را ترغیب به ساخت دوربین های مادون قرمز دو یا چند طیفی می کند؟

الف) حجم کم داشتن و سبک بودن

ب) مقرون به صرفه بودن

ج) استتار دشمن را به چالش کشیدن

د) همه موارد


18 - برای تعیین حدود آشکارسازی از چه معیاری استفاده می شود؟

الف) معیار رایلی

ب) معیار جانسون

ج) معیار مایکلسون

د) معیار رابینسون


19 - دوربین های مادون قرمز در کدامیک از موارد زیر به کار نمی رود؟

 الف) برای دیدن محیط در تاریکی شب

 ب) برای دماسنجی

ج) برای دیده بانی زیر دریا

د) در تلسکوپ های فضایی


20 - مهمترین کاربرد دوربین های دو یا چند طیفی چیست؟

الف) در مقابله با استتار دشمن در طیف خاص می توان از طریق طیف دیگر این عمل دشمن را خنثی نمود.

ب) در رزم های شبانه استفاده می شود.

ج) برای نظاره اجسام پرنده از جمله موشک و هواپیما استفاده می شود.

د) در هواپیماهای شناسایی مانند پهبادها به کار می رود.


21 - ترمیستور به عنوان عنصر حساس آشکارسازهای حرارتی مادون قرمز چیست؟ وچگونه کار می کند؟

ترمیستور یک مقاومت الکتریکی است که با ازدیاد حرارت ناشی از نور کاهش می یابد . بعبارت دیگر حرارت ناشی از نور مادون قرمز دریافتی ، مقاومت ترمیستور را کاهش می دهد ، در نتیجه مقدار جریان افزایش یافته و یک پالس الکتریکی تولید می شود .


22 - تاخیر زمانی در آشکارسازهای مادون قرمز حرارتی ناشی از چیست ؟

آشکارسازهای مادون قرمز حرارتی دارای یک تأخیر زمانی می باشند به این ترتیب که از زمان دریافت مادون قرمز تا تبدیل آن به سیگنال الکتریکی یک فاصله کوتاه زمانی وجود دارد که این بخاطر اینست که ابتدا مادون قرمز تبدیل به حرارت و سپس تبدیل به سیگنال الکتریکی می گردد .


23 - مهمترین برتری آشکارسازهای مادون قرمز فوتوالکتریکی نسبت به حرارتی در چیست؟

مهمترین برتری آشکارسازهای مادون قرمز فوتوالکتریکی نسبت به حرارتی  این است که حساسیت آشکارسازهای فوتوالکتریکی صد برابر بیشتر از آشکارسازهای مادون قرمز حرارتی است. و این بدان معنی است که دقت آشکارسازی آنها بیشتر هستند.


24 - به چه دلیل کارایی آشکارسازهای ذاتی فوتوکانداکتیو از آشکارسازهای غیر ذاتی فوتوکانداکتیو بهتر می باشد؟

الف) ضریب جذب اپتیکی آشکارساز ذاتی از آشکارساز غیرذاتی بزرگتر است.

ب) دمای عملکرد آشکارساز ذاتی بیشتر از آشکارساز غیر ذاتی می باشد.


25 - اثر فتوولتائیک چیست؟

پیدایش ولتاژ موافق در دو طرف پیوندگاهی که به آن نور تابانیده شده است را اثر فتوولتائیک می نامند.


26 - پرکاربردترین ماده ی مورد استفاده در آشکارساز مادون قرمز برای امور دفاعی چیست؟

PtSi

HgCdTE

InSb

Si:x


27 - عنصر مرکزی در هر سیستم آشکارسازی مادون قرمز، ............می باشد، ..........................................، می باشد.

آشکارساز، که مبدل انرژی تشعشع الکترومغناطیسی به سیگنال الکتریکی که روی آن می افتد

نمایشگر، که مسئول نمایش تصویر ایست که روی سنسور می افتد

آشکارساز، که مبدل انرژی حرارتی به سیگنال الکتریکی که روی آن می افتد

نمایشگر، که مبدل انرژی الکتریکی به تصویر حرارتی است که به آن می رسد


28 - در آشکارسازهای حرارتی مادون قرمز ..........بعنوان عنصر حساس بکار می رود .

یک الکترود

یک ترمیستور

یک خازن

یک ترموکوپل


29 - ترمیستور یک مقاومت الکتریکی است که با ازدیاد ............ناشی از نور............. می یابد .

حرارت - افزایش

حرارت – کاهش

تشعش الکترومغناطیس – کاهش

شعش الکترومغناطیس – افزایش


30 - اثرهای فوتونی خارجی که............. نیز نامیده می شود، پدیده ای است که در آن فوتون فرودی باعث خروج الکترون از سطح ماده جاذب، که............. نامیده می شود، می گردد.

فوتود دیود – فوتوکاتد

فتوامیسیو - فوتوکاتد

فوتو امیسیو – فوتو دیود

فوتو دیود – سنسور


31 - اجزای اصلی دستگاه های دید در شب را نام ببرید ؟

عدسی شیئی، تیوب تقویت کننده تصویر، عدسی چشمی


32 -وظیفه فوتوکاتد در دستگاه های دید در شب چیست؟

اولین مولفه مهم از یک تقویت کننده تصویر فوتوکاتد می باشد. فتوکاتد فوتون های نور فرودی را به الکترون تبدیل می کند. بازده کوانتومی فوتوکاتد بیان می کند که چه درصدی از نور فوتون های فرودی به بار الکتریکی تبدیل می شوند.


33 - سه جزء از تیوب تقویت کننده تصویر در دستگاه های دید در شب را نام ببرید؟

پنجره ورودی ، فوتوکاتد ،صفحه میکروکانال ، سد یونی ، صفحه نمایش فسفری ، پنجره خروجی، منبع تغذیه ، لایه محافظ، مدول پالس متناوب


34 - کدام نسل از تیوب های تقویت کننده دوربین های دید در شب برای کاربردهای نظامی سودمندتر است؟ چرا؟

نسل دوم – زیرا پاسخ دهی بیناب سرخ آنها زیادتر و پاسخ دهی آبی آنها کمتر شده است  که این ویژگی برای کاربردهای نظامی بسیار سودمند است.


35 - نحوه عملکرد دستگاه های دید در شب را بیان کنید؟

دردهانه ورودی تیوب تقویت کننده، مقدار تابش بازتاب شده از صحنه مد نظر توسط یک عدسی شیئی، با سطح یک فوتوکاتد برخورد می کند و باعث ساطع شدن الکترونهایی به داخل محفظه خلاء تیوب می شود. به دلیل وجود اختلاف پتانسیل بین این دو سطح، الکترون ها شتاب گرفته و با برخورد به صفحه فسفری، تصویری با شدت روشنایی بیشتر تولید می شود.که البته در نسل های جدیدتر این تیوب ها، در میانه راه تعداد این الکترونها با برخورد به یک صفحه میکرو کانالی بشدت افزایش می یابد و تصویری با کیفت بالاتر از صحنه مورد نظر تشکیل می شود.


36 - کدام نسل از تیوب های تقویت کننده تصویر دستگاه های دید در شب از نور افکن استفاده میکردند؟  

الف) نسل صفرم    ب) نسل اول     ج) نسل دوم       د) نسل سوم


37 - کدام گزینه به میدان دید و بزرگنمایی عینک های دید در شب اشاره دارد؟

میدان دید 30 درجه و بزرگنمایی برابر 3

میدان دید 40 درجه و بزرگنمایی برابر 1

میدان دید 4 درجه و بزرگنمایی برابر 1

میدان دید 13 درجه و بزرگنمایی برابر 3


38 - رنگ سبز تصویر در سیستم های دید در شب در کدام قسمت ایجاد می شود؟

الف) پنجره ورودی     ب) فوتوکاتد       ج) صفحه نمایش           د) پنجره خروجی


39 - night vision scopes نام متعارف کدام سیستم دید در شب است؟

الف) goggles       ب) monoculars     ج) Binoculars          د)sights


40 - امروزه از کدام مورد در صفحه نمایش فسفری سیستم های دید در شب استفاده میشود؟

    الف) p22                  ب) p24                      ج)p43                        د)p46


41 - اجزائ سیستم تصویر بردار حرارتی را بنویسید

سیستم اپتیک جمع کننده  ، آشکار ساز ، سیستم الکترونیکی ، سیستم نمایشگر


42 - رده های دقت و تشخیص تصویر کدام است

 DetectionRecognitionIdentification-Orientation


43 - سیکر مادون قرمز را تعریف کنید

جستجوگر فروسرخ سامانه انفعالی هدایت موشکی است که از تابش الکترومغناطیسی در طیف فروسرخ  که از هدف منتشر می‌شود، استفاده می‌کند تا آن را تعقیب کند. موشک‌هایی که جستجوگر فروسرخ دارند به موشک «حرارت یاب» نیز معروفند


44- در حالت کلی سیکرها به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟ 

به دو دسته 1- سیکر های رادیویی که Active می باشد   2- سیکرهای اپتیکی(مرئی-مادون قرمز ) که passive می باشد

 اجزاء اصلی بدنه موشک حرارتی را بنویسید

سرجستجوگر(اپتیکی-لیزری-حرارتی-رادیویی)

سرجنگی

بدنه و بال

سیستم پیشرانش(راکت یا موتور)


45 - برای موشکها و اهداف داغ از کدام طیف الکترومغناطیسی استفاده میشود:

الف) 3-5 میکرومتر           ب) 8-12 میکرومتر          ج) 550-600 نانومتر            د) 3-5 نانومتر

در صورتیکه اهداف داغتر از محیط مد نظر تصویر برداری باشند ( مانند اگزوز موشک ) ، چون طول موج ماکزیمم این اهداف بسمت طول موجهای کوتاهتر بوده و توان تابش در آن ناحیه زیاد است ، بهتر است که از دوربین ( 5 3 میکرو متر ) استفاده شود


46 -  سیکرهای رادیویی ------- و سیکرهای اپتیکی ------------ می باشد ؟

الف) Active- Passive ●       ب) Active- Active       ج) Passive- Active          د) Passive-Passive

سیکرهای رادیویی جهت فعالسازی پالسی به سمت هدف منتشر کرده پس از برخورد به هدف بازتاب شده و توسط سیکر آشکار می شود اما سیکرهای اپتیکی  تشعشعات هدف را دریافت می کنند.


47 - موشک ماوریک موشکی ........ است

الف) هوا به هوا                  ب) زمین به هوا                 ج) زمین به زمین                 د) هوا به زمین

این موشک از لحاظ طول و وزن و نوع سیستم هدایت مناسب اهداف زمینی بوده و از هواپیما شلیک می شود.


48 - متداول ترین روش هدایت موشک حرارتی کدام است؟

الف) هدایت با GPS             ب) هدایت با سیکر            ج) هدایت با سیکر+GPS         د) هدایت راداری

هدایت به همراه GPS و سیکر دقت سیستم هدایت را افزایش می دهد.


49 - در کدام مرحله هدایت موشک سیکر فعال می شود

الف) مرحله شلیک              ب) مرحله هدایت               ج) فاز برخورد                        د) همه موارد    

فاز برخورد آخرین مرحله هدایت بوده و نیاز است تا تصویر هدف توسط سیکر دریافت شود.


50 - چه ملکول هایی ویا چه پیوندهایی قادر به جذب مادون قرمز هستند؟

1)ملکولهایی که پیوند کوالانسی دارند

2)ملکولهایی که متقارن باشند

3)پیوندهایی که گشتاور دوقطبی داشته باشند

4)گزینه ی 1و3

تقریبا تمام ترکیباتی که پیوند کوالانسی دارند (اعم از آلی یا معدنی)، فرکانس های متفاوتی از اشعه الکترومغناطیس را در ناحیه مادون قرمز طیف جذب می کنند.

تمام پیوند های موجود در مولکول قادر به جذب انرژی مادون قرمز نیستند

فقط پیوند هایی که دارای گشتاور دو قطبی هستند قادر به جذب اشعه مادون قرمز هستند


51 - توضیح دهید که قطبش ملکولهایی که در ناحیه مادون قرمز جذب دارند به چه صورت است .

هر گاه دو بار مساوی و نا هم علامت با یک فاصله از یکدیگر قرار داشته باشند یک ممان دو قطبی ایجاد می کنند که متناسب با مقدار دو بار و فاصله بین آنها می باشد. پس مولکول هایی که نامتقارن باشند، ممان دوقطبی مخالف صفر دارند و در مادون قرمز فعال هستند.


52 - پیوندهایی که جاذب مادون قرمز هستند اغلب چه نوعی از ارتعاشات را دارند؟

1)چرخشی

2)خمشی

3)کششی

4)2و3

ساده ترین انواع حرکات ارتعاشی در مولکول که در ناحیه مادون قرمز فعال هستند حرکات کششی و خمشی هستنند


53 - توضیح دهید چرا طیف سنجهای دوپرتویی برای طیف سنجی کیفی مناسب تر اند؟

دراین نوع طیف سنجها پرتونور به دو قسمت شکافته می شود بنابراین شدت نور ورودی کم میشود و اندازه گیری کمی سخت میشود. سرعت و حساسیت بیشتری نسبت به دستگاه تفکیکی دارد


54 - تداخل نما چیست و تحت تبدیل فوریه چگونه تغییر می کند؟

مسیر حرکت نوری تولید طرحی می کند که تداخل نما نامیده می شود .یک تداخل نما اساسا نموداری از شدت نسبت به زمان است . یک عمل ریاضی که تبدیل فوریه خوانده می شود، قادر است فرکانسهای جذبی منفرد را از تداخل نما جدا نماید، یعنی طیف قلمرو زمان را به طیف قلمرو فرکانس تبدیل نماید


55 - کدامیک از دستگاههای زیر برای طیف سنجی کیفی مناسبتر است؟

1)تبدیل فوریه ای

2)تفکیکی طیف کننده

3)تفکیکی نسبتی

4)گزینه 2و3

در طیف سنجهای تفکیکی شدت منبع تابش کم است و حساسیت آشکارساز نیز پایین است بنابراین اندازه گیری کمی کار راحتی نیستند


56 - جذب تابش مادون قرمز در چه محدوده ای از تغییر انرژی است؟

1) 50تا100کیلوژول

2) 0تا5کیلوژول

3) 8تا40کیلوژول

4) 100تا150کیلوژول


57 - مزیت طیف سنجهای تبدیل فوریه ای چیست؟

مزیت این دستگاه این است که تداخل نما را در کمتر از یک ثانیه حاصل می کند . پس امکان جمع آوری و ذخیره تعداد زیادی از تداخل نما های یک نمونه وجود دارد که در نتیجه هنگام اجرای تبدیل فوریه بر روی مجموع تداخل نماهای جمع شده ، طیفی با نسبت سیگنال به نویز بهتر ترسیم می گردد. چون یکجا تداخل سازنده و در جای دیگر تداخل تخریبی داریم و این اثر تکرار می شود و نویز در هر بار در جای متفاوت و سیگنال در جای ثابت قرار گرفته و بنابر این نسبت سیگنال به نویز بهبود می سرعت و حساسیت بیشتری نسبت به دستگاه تفکیکی دارد


58 - ساختار کلی طیف سنجهای مادون قرمز را به ترتیب نام ببرید

1.منبع نور(معمولا لامپ نرنست)

2.محل نمونه(نمک های هالوژنه یا برخی پلیمرها)

3.منوکروماتور(ازجنس نمکهای هالوژنه)

4.دکتور(ازنوع حرارتی )

5.رکوردر(برای رسم طیف نمونه)


59 - رادار را تعریف کنید.

به معنی کشف و فاصله­ یابی رادیوی است. مکانیسم کار آن به این صورت است که تابش الکترو مغنطیسی را از خود ساطع می­کند واگر جسمی سر راه آن باشد باعث بازتاب آن می ­شود و بنابراین از وجود اجسام در فاصله دور با خبر می­ شویم.


60 - اسکنر چیست؟

اسکنراین وظیفه را دارد که اطلاعات را از صفحه هدف به طرف آشکار ساز انتقال دهد و نقاط مختلف هدف را به ترتیب زمانی و خط به خط به آشکار ساز ارائه می­ دهد.


61 - تفاوت IRST نسل اول و IRST نسل دوم چیست؟

در نسل اول ردیابی و جستجو وعمل قفل شدگی روی هدف به صورت دستی انجام می­شد.ولی نسل دوم با  تکنولوژی خیره سازی جدید روی کار آمدند و عمل جستجو ردیابی هدف به صورت اتوماتیک انجام می شد.


62 - چندروش فاصله یابی غیر فعال را نام ببرید.

آنالیز حرکت هدف،روش استریو،محاسبه سطح ظاهری هدف،تجزیه و تحلیل چند طیفی ،استفاده از مدل انتشار اتمسفری.


63 - FLIR و IRST را با هم مقایسه کنید.

در IRST در هوایی صاف قابلیت تحت پوشش قرار دادن 100 مایلی خود را دارد،اما در FLIR در هوایی صاف از 4km در هوای غبار آلود تا 2.5km را می تواند اندازه گیری کند. میدان دید در IRST بسیار وسیع است و با استفاده از چندین FPA میدان دید 360 درجه را فراهم می کنند. در حالیکه FLIR صحنه مقابل را آشکار سازی و بررسی می کند.


64 - در روش IRST.......... را می توان بدست آورد.

1- زاویه سمت و ارتفاع     2- زاویه افقی و عمودی   3-  فاصله        4- ارتفاع


65 - در سیستم IRST از ...............برای کنترل لوله های پرتاب موشک استفاد می کردند، اما چون ........در محیط آشفته جواب نمی دهد و یا به راحتی جذب اتمسفر می شود بنابراین تصمیم گرفته شد که برای فاصله یابی از ...........استفاده شود.

1-فاصله ­یاب لیزری ، پرتو لیزر ، فاصله یاب غیر فعال

2-پرتو لیزر ، فاصله یاب غیر فعال ، فاصله­ یاب غیر فعال

3-رادار ، امواج رادیویی ، از روش های دیگر فاصله­ یابی

4-از روش فاصله یاب غیر فعال ، امواج رادیویی ، فاصله یاب لیزری

گزینه اول درست است.چون درنسل دوم برای کنترل لوله های آتش از فاصله یاب های لیزری استفاده می شد اما چون پرتو لیزر در جوتضعیف می شود بنابراین بعد ها از فاصله یاب های غیر فعال استفاد شد،گزینه های دیگر اشتباه است به خاطر اینکه در این روش از رادار استفاده نمی شد.


66 - آشکار سازی آرایه ای تخت کانونی در کدام یک از موارد زیر استفاده نشده است؟

1-Infrared Search And Track

2-Forward Looking Infrared

3-موشک های هدایت شونده

4-نسل اول دوربین های حرارتی

گزینه آخر درست است.چون در هر سه مورد بالا این روش آشکار سازی به کار برده شده است ولی در دوربین های حرارتی نسل اول از آرایه خطی از آشکار ساز ها تشکیل شده اند.


67 - کدام یک از موارد زیر جز سنسور های غیر فعال نمی باشد؟

1-چند طیفی      2- گرمایی        3- لیزری        4- تیوب های خلا

گزینه 3 درست است چون در هر 3 مورد دیگر هیچ کدام منبع انرژی نیستند در واقع از خود تابش گسیل نمی کنند ولی در مورد لیزری خود منبع تابش است و از بازتاب آنها عمل سنس را انجام می دهد.


68 - مهم ترین پارامتر برای انتخاب یک ماده در مادون قرمز چیست؟

عبوردهی و وابستگی عبوردهی به دما


69 - روش های اندازه گسری استحکام را نام ببرید

سه نقطه ای-چهار نقطه ای-قرص دو محور مساوی


70 - در کدام مواد پراکندگی و جذب حداقل است؟

تک بلور ها


71 - مواد استفاده شده در مادون قرمز را نام ببرید؟

شیشه ها ، تک بلور ها ، بس بلور ها


72 - چرا از شیشه ها برای ساخت دام استفاده نمی شود؟

مستعد فرسایش به وسیله ی باران وذرات گرد و خاک بوده

دارای استحکام پایین

مقاومت اندک در برابر شوک حرارتی

دمای ذوب پایین


73 - روشی که برای متراکم کردن تک بلور استفاده می شود کدام است؟

کوبش سرد(صحیح)

HP

HIP

CIP


74 - جسم سبز بعد از کدام فرایند حاصل می شود؟

پرس کاری ایزواستاتیک سرد(صحیح)

پرس کارس گرم

پرس کاری ایزواستاتیک گرم

کوبش سرد


75 - کدام روش چگال کردن از نظر مکانیکی مناسب نیست؟

سینترینگ(صحیح)

پرس کارس گرم

پرس کاری ایزواستاتیک گرم

کوبش سرد


76 - هنگامی که دما افزایش پیدا می کند عبوردهی چه تغییری می کند؟

کاهش پیدا می کند(صحیح)

افزایش پیدا می کند

تاثیری ندارد

ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا می کند


77 - کدام گزینه صحیح است.

یک ماده که از  دو روش تولید شده باشند ، دارای ضریب شکست متفاوت هستند(صحیح)

یک ماده که از  دو روش تولید شده باشند ، دارای ضریب شکست یکسان هستند

می توان ضریب شکست مواد مادون قرمز را  با دقت 5 رقم اعشار مشخص کرد

ضریب شکست مستقل از طول موج است


78 - مزیت اصلی سنسور گاز مادون قرمز نسبت به دیگر انواع سنسورهای گاز چیست؟

فایده اصلی دستگاه اندازه‌گیری IR‌ این است که آشکار ساز مستقیما در تماس با گاز مورد آشکارسازی قرار ندارد و قسمت‌های اصلی آنالیزور توسط بخش‌های اپتیکی محافظت می‌شود.


79 - در یک سلول گاز طول سلول به چه معناست؟

مسیر یا فاصله ای را که نور در سلول گاز طی می‌کند طول سلول گاز نام دارد.


80 - برای جلوگیری از میعان گاز در آشکارساز چه باید کرد؟

باید آشکارساز در دمایی بالاتر از پیرامونش کار کند.


81 - آنالیزور گاز چند نوع است نام ببرید؟

دو نوع است پاشنده و غیر پاشنده


82 - اجزاء کلیدی یک آنالیزور گاز را نام ببرید؟

آشکارساز – منبع مادون قرمز- فیلتر نوری- سلول گاز


83 - حساسیت آشکارساز به کدامیک از گازها کمتر است؟

الف- متان      ب- بوتان      ج- پروپان     د- هگزان


84 - هرچه طول سلول گاز .......... باشد سیگنال خروجی ............. است.

الف- بیشتر –بزرگتر      ب- بیشتر – کوچکتر     ج-کمتر-بزرگتر  د-هیچکدام


85 - عمر متوسط منبع نور IR چند سال است؟

الف- 3-5 سال  ب-10-20سال  ج-30-50 سال  د-20-30 سال


86 - در آشکارسازهای گاز رطوبت باعث چه چیزی می‌شود؟

الف- بهبود عملکرد آشکارساز      ب- افزایش انرژی جذب شده      ج- کاهش انرژی جذب شده       د-کاهش عملکرد آشکارساز


87 - مفهوم استتار را به طور مختصر توضیح دهید.

مفهوم کلی استتار همرنگ و هم شکل کردن تاسیسات و تجهیزات با محیط اطراف است به نحوی که اشیا قابل رویت و تشخیص و شناسایی نباشند.


88 - اهمیت استتار در ناحیه مادون قرمز را به طور مختصر توضیح دهید

 با گسترش روز افزون تکنولوژی و استفاده از دوربین های حرارتی و یا جستجوگرهای هوشمند حرارتی شناسایی و انهدام اهداف بسیار آسان شده است چرا که دوربین های حرارتی به راحتی قادر به رویت و تشخیص و شناسایی وسایل ونفرات هستند لذا هم از نظر دفاعی و هم عملیات های نظامی به استتار حرارتی برای افزایش امنیت تجهیزات ونفرات و کاهش خسارات نیاز است.


89 - اساس استتار حرارتی به چه شکل است؟

استتار در مقابل شناسایی حرارتی با کاهش اختلاف دمای حرارتی بین شی و محیط اطراف صورت میگیرد بنابراین باید اقداماتی در جهت کاهش گسیل مادون قرمز و کاهش انرژی جذب شده از نور خورشید انجام داد.


90 - سه روش استتار غیر فعال را نام ببرید

استفاده از عایق های حرارتی و پوشش و رنگهای جاذب حرارت برای جلوگیری از رسیدن تابش حرارتی به دوربین حرارتی دشمن- استفاده از دودهای حاوی ذرات جاذب تابش مادون قرمز برای جلوگیری از رویت تجهیزات از دوربین ها و سلاحهای دشمن- استفاده از آب در توری های استتار حرارتی به عنوان جاذب مادون قرمز


91 - اصلی ترین مزیت روش استتار تطبیقی نسبت به سایر روش ها چیست؟

مزیت این روش نسبت به سایر روش ها این است که می توان  به راحتی یک الگوی استتار و فریب متناسب با شرایط محیطی و موقعیتی که جنگ افزار در آن قرار دارد انتخاب و اجرا نمود در صورتی که سایر روش های استتار ثابت و غیر قابل تغییر هستند.


92 - از ایروژل های جاذب حرارت در کدام یک از موارد زیر استفاده نمی شود؟

الف-رنگهای جاذب حرارت

ب-توری های جاذب حرارت

ج-لباس های جاذب حرارت

د-عملیات دود


93 - کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

الف-استفاده از شاخ و برگ درختان تنها تا زمانی که رطوبت دارند حدود 2 ساعت برای استتار حرارتی تانک مناسب است.

ب-هدف از استتار حرارتی حذف کامل تابش مادون قرمز است

ج-از آب می توان به عنوان جاذب حرارتی در توری استتار حرارتی استفاده کرد.

د-نوع و روش استتار حرارتی بستگی به شرایط محیطی نیز دارد.


94 - کدام یک از روش های استتار ارزان تر است؟

الف-عملیات دود

ب- سیستم استتار تطبیقی

ج-استفاده از نانومواد جاذب حرارتی در ساختار ایروژل ها

د-استفاده از ترموالکتریک های بسیار کوچک در توری های استتار حرارتی


95 - کدام روش برای استتار دایمی یک وسیله ی متحرک مثل تانک مناسب تر است؟

الف- پنهان شدن در سایه برای خنک ماندن

ب-توری استتار

ج-روش استتار تطبیقی

د-استفاده از شاخ وبرگ درختان


96 - کدام یک از موارد زیر در مورد استتار تطبیقی نادرست است

الف – در این روش دیگر نیازی به استفاده از جاذب های حرارتی نیست

ب-در این سیستم ها از ترموالکتریک برای گرم کردن و خنک کردن استفاده میشود

ج-این سیستمها قادر به استتار در چندین ناحیه ی طیفی می باشند

د- هیچکدام


97 - مشخصه­ های اصلی نشان دهنده ی کارایی آشکارساز را نام ببرید؟

حساسیت نوری (پاسخدهی)

توان معادل نویز (NEP)

قابلیت آشکارسازی D* (Detectivity)


98 - توان معادل نویز (NEP) را تعریف کنید.

عبارت است از توان نوری معادلیا بیشتر از سطح نویز ذاتی آشکارساز. به عبارت دیگر، مقدار توان نور فرودی است وقتی که نرخ سیگنال به نویز برابر با 1 باشد.

در مورد آشکارساز هر چه میزان NEPکوچکتر باشد، معرف برتری آشکارساز است.


99 - قابلیت آشکارسازیD* (Detectivity) را تعریف نمایید.

عبارت است از حساسیت نوری بر واحد سطح فعال آشکارساز، که مقایسه ویژگی­هایآشکارسازهای مختلف را آسان­تر می­ کند.


100 - انواع اشکارسازهای چاه کوانتومی مادون قرمز را نام ببرید و دو مشخصه هر کدام را بنویسید.

Bound to Bound: برانگیختگی فوتونی داخل خود چاه انجام می پذیرد و الکترون برای رها شدن از چاه نیازمند تونل زنی می باشد.

Bound to Continuum: جریان تاریک کمی داشته و برای رها سازی الکترون نیازمند جریان بایاس کمتری است.

Bound to Quasi- Bound: حالت برانگیخته دقیقا بالای چاه قرار دارد و از بین تمامی چاه های کوانتومی کمترین جریان تاریک را دارد.


101 -  QWIP نوعی را با آشکارساز HgCdTe مقایسه کنید.

HgCdTe دارای ضریب جذب بالاتر و گسیل پایین تر مخصوصا در دماهای بالاتر (>75K) می باشد.

QWIPها به عنوان ارایه ی آشکارساز کانونی مسطح(FPA) دارای زمان پاسخدهی سریعتر، زمان نورگیری بالاتر و مصرف انرژی کمتر می باشد.


102 - مهمترین کاربرد دوربین های مبتنی بر آشکارسازهای چاه کوانتومی چیست؟

الف) کاربردهای نظامی و هواشناسی

ب) کاربردهای پزشکی

ج) کاربردهای فضاشناسی و نجوم

د) گزینه های الف و ج

جواب: گزینه د صحیح است، تمامی دوربین های حرارتی کاربردهای بالا را دارند اما بدلیل حساسیت بسیار بالای آشکارسازهای چاه کوانتومی برای شناسایی و بررسی اجسام با تابش بسیار کم استفاده می شوند که دلیل استفاده ی بیشتر آنها در کاربردهای هواشناسی و نجوم می باشد، در مورد کاربردهای نظامی نیز به همین دلیل و در نتیجه برد بالاتر کاربردهای ویژه ای دارند.


103 - کدام گزینه جزء آشکارسازهای فوتونی نمی باشد؟

الف) آشکارسازهای چاه کوانتومی

ب) آشکارسازهای پیروالکتریک

ج) آشکارسازهای فوتو امیسیو

د) آشکارسازهای مبتنی بر نیمه هادی های غیر ذاتی

پاسخ: گزینه ی ب صحیح است.

آشکارسازهای پیروالکتریک، آشکارسازهای مادون قرمز از نوع حرارتی هستند که در دمای اتاق کار می­کنند. یک آشکارساز پیروالکتریک شامل یک PZT با خاصیت پیروالکتریک، یک مقاومت بزرگ و یک FET کم نویز است که در یک بسته­بندی فلزی محافظت شده در برابر نویز خارجی، محکم شده­ اند.

خود آشکارساز پیروالکتریک، وابستگی طول­موجی ندارد، اما ترکیب­ آن با پنجره­هایی از مواد مختلف، استفاده از آن را در کاربردهای متنوعی مثل آشکارسازی بدن انسان و آنالیز گازها میسر کرده است.


104 -  مهمترین دلیل طراحی آشکار ساز چاه کوانتومی از نوع Bound to Quasi- Boundکدام گزینه است؟

الف) جریان تاریک بسیار کم

ب) ولتاژ بایاس کمتر

ج) نویز پذیری کم

د) هیچکدام

پاسخ: گزینه  الف صحیح است.

بهبود کارایی QWIP بسیار وابسته به کمینه کردن جریان تاریک می باشد. جریان تاریک جریانی است که در یک آشکارساز بایاس شده در تاریکی جاری می گردد(یعنی بدون تماس هیچ فوتونی با آن). در دمای بالاتر 45K (نوعا برای


105 - رها سازی الکترون از چاه کوانتومی در کدام یک از اشکال چاه کوانتومی زیر نیازمند پدیده ی تونل زنی می باشد؟

الف)Bound-to-Quasibound

ب)Bound-to-continuum

ج)Bound to Bound

د)Bound to minibound

پاسخ: گزینه ی ج صحیح است. این نوع آشکارساز از اولین طراحی های اشکارساز پاه کوانتومی بوده و بدلیل اینکه حالت برانگیخته درون چاه کوانتومی قرار دارد برای رهاا سازی الکترون از چاه بایستی تونل زنی اتفاق بیفتد.


106 - کدام گزینه غلط است؟

الف) پاسخدهی عبارت است از از ولتاژ خروجی (یا جریان خروجی) به توان انرژی فرودی روی سطح آشکارساز

ب) کارایی آشکارساز چاه کوانتومی Bound-to-continuum بهتر از آشکارساز Bound-to-Qyasibound نیست.

ج) مکان ترازهای انرژی درون چاه کوانتومی اصولا به وسیله ی ابعاد چاه کوانتومی(ارتفاع و عرض) تعیین می گردد.

د) قابلیت آشکارسازی عبارتست از عبارت است از توان نوری معادلیا بیشتر از سطح نویز ذاتی آشکارساز.

پاسخ: گزینه د صحیح است. قابلیت آشکارسازی عبارت است از حساسیت نوری بر واحد سطح فعال آشکارساز،  جمله ی بیان شده معرفNEP آشکارساز می باشد.


107 - پنج مورد از چشمه های مادون قرمز را نام ببرید و عملکرد لامپ نرست را به اختصار توضیح دهید

1.لامپ نرست

2.لامپ Globar  

3.، IR-LEDs

4. IR-Lasers،

5. IR fiber lasers

در فرایند تولید نور در لامپ نرست با توجه به عکس ابتدا با جریان الکتریکی heater گرم می شود تا جایی که رنگ آن قرمز شود این گرما باعث می شود glower  به دمای خاص برسد سپس مقاومت مدار تا جایی کاهش میابد که جریان تنها از glower عبور کند و glower یک نور سفید زیبا مانند لامپ های هالوژن ایجاد میکند گرمای اولیه که به کمک heater ایجاد می شود به دلیل این است که لامپ نرست برای تولید نور نیاز به پیش گرمایش دارد.


108 - دو مورد  از کاربردهای لامپ نرست را نام ببرید.

1.روشنایی

2.عکسبرداری در ناحیه طیف رادیویی

3.چشم پزشکی

4.تصویر برداری در تهیه نقشه

5.ذره بینی

6.طیف سنجی مادون قرمز


109 - به چه دلیل می توان از اشعه مادون قرمز برای طیف سنجی استفاده کرد؟

مواد مختلف این اشعه را به صورت متفاوت بسته به طول موج دقیق انتشار و نوع مواد استفاده شده منعکس و یا جذب میکنند. این فاکتورهای شناخته شده اجازه می دهد اشعه مادون قرمز به عنوان یک ابزار تشخیصی در علم طیف سنجی استفاده شود.


110 - یک تفاوت لامپ های LED معمولی با لامپ های LED-IR  در چیست؟

LED  مادون قرمز (IR ) مانند یک LED  معمولی عمل می کند، اما ممکن است از مواد مختلف برای تولید نور مادون قرمزدر ان استفاده شود.درLED های مادون قرمز از موادی استفاده شده است که در قسمت طیف مادون قرمز تولید نور می کنند.

IR-LEDs را میتوان با استفاده از نیمه هادی های گروه 3و5 ساخت.


111 - دو ویژگی از لیزرهای فیبری مادون قرمز میانه را نام ببرید.

1.ضریب بهره بالا

2.قادر به بسته بندی درابعاد کوچک

3.قابلیت اطمینان بالا

4.کیفیت پرتو بسیار عالی

5.پهنای باند وسیع


112 - تابش مادون قرمز را چه کسی کشف کرد؟

الف.Gustav Kirchho    ب. Wilhelm Hersche   ج. Walther Nernst     د. Max Planck

گزینه ب صحیح است

Wilhelm Hersche  تابش مادون قرمز را در سال 1800 کشف کرد 


113 - مقدار پیک تابشی شدت نور مادون قرمز در بدن انسان چقدر است؟

الف.  9.3  میکرومتر                ب.  1.1میکرومتر        ج. 500 نانومتر          د.  2میکرومتر


114 - کدام یک از چشمه های مادون قرمز زیر نیاز به پیش گرمایش دارند؟

الف. IR-Lasers          ب.   IR-LED    ج. Globar     د.   لامپ نرست،


115 - لامپ Globar در چه ناحیه مادون قرمز و طول موجی تابش می کند؟

الف.  ناحیه مادون قرمز دور و طول موج 4 تا 15 میکرومتر    ب. ناحیه مادون قرمز میانه و طول موج 15تا 1000 میکرومتر     

ج.    ناحیه مادون قرمز میانه و طول موج 4 تا 15 میکرومتر   د.  ناحیه مادون قرمز نزدیک و طول موج 4 تا 15 میکرومتر

گزینه ج صحیح است

Globar به عنوان دستگاه تابش حرارتی با تابش در ناحیه مادون قرمز میانه استفاده می شود.

globar اشعه حرارتی در طیف میانه مادون قرمز در حدود طول موج 4 تا 15 میکرومتر از خود ساطع میکند


116 - LEDهای IR  از ترکیب عناصر نیمه هادی کدام گروه ساخته می شوند؟

الف.  گروه 4و5   ب. گروه 3و5    ج.گروه 4و5       د.  هیچکدام

 گزینه ب صحیح است


117 - نویز در سیستم های تصویر برداری حرارتی را تعریف کنید؟

نویز در یک تصویر به عنوان هر گونه مولفه ی ناخواسته سیگنال تعریف می شود و پدیده ای است که آشکارا کیفیت تصویر را کاهش می دهد و قابلیت سیستم برای آشکارسازی هدف با کنتراست کم را محدود می کند .


118 - نویز موجود در تصویر حرارتی به چند گروه تقسیم می شود؟

نویز موجود در تصویرهای حرارتی می تواند به دو گروه تقسیم شود: نویز زمانی و نویز فضایی.


119 - نویز زمانی را تعریف کنید؟

نویز زمانی به تغییرات زمانی شدت پیکسل های سیگنال که توسط پیکسل های آشکارساز در طول مشاهده یک هدف یکنواخت ایجاد می شود، اشاره دارد: تغییرات سیگنال در یک سطر خاص برای دوربین های اسکن کننده، یا تغییرات فریم به فریم سیگنال های پیکسل ها برای دوربین های آرایه ای.


120 - نویز فضایی را تعریف کنید؟

نویز فضایی به تفاوت سیگنال ها که توسط پیکسل های متفاوت در طول مشاهده ی هدف یکنواخت ایجاد می شود، اشاره دارد و از یک فریم به فریم دیگر تغییر نمی کند.


121 - پارامتر NEDT را تعریف کنید ؟

 NEDT (Noise Equivalent Temperature Difference) به عنوان اختلاف دمای معادل نویز، بین جسم سیاه و زمینه است که سیگنال به نویز واحد در خروجی ایجاد می کند، و به عنوان کمترین سیگنال قابل اندازه گیری است و در داده های فنی شرکت های سازنده دوربین های مادون قرمز به عنوان یک پارمتر مهم در بحث نویز وجود دارد.


122 - کدام روش دقیق ترین گزینه برای  مدل سازی نویز است؟

الف) مدل سازی نویز با یک پارامتر مانند یک عدد

ب) مدل سازی نویز با چهار پارامتر که به شکل اعداد نمایش داده می شوند.

ج) مدل نویز سه بعدی که در آن نویز به هشت مولفه تقسیم می شود. تجسم در این مورد به صورت تصاویر دو بعدی یا یک بعدی است.

د) گزینه الف و ب

توضیح: روش مدل نویز سه بعدی پیچیده تر ولی دقیق تر است زیرا برای مدل سازی به این روش، از هشت پارامتر استفاده شده و رویکرد سه بعدی شامل تمام ویژگی های منابع نویز می شود.

در روش مدل سازی نویز با یک پارامتر فقط از پارمتر NEDT استفاده می شود که اطلاعات کمی از نویز سیستم را بیان می کند. روش مدل سازی با چهار پارمتر نسبت به روش مدل سازی با یک پارمتر دقیق تر است ولی نسبت به مدل نویز سه بعدی بعضی پارامتر ها حذف شده در نتیجه دقت کمتری دارد.


123 - نویز 1/f چیست؟

الف) یک نویز زمانی فرکانس پایین است که  تغییرات زمانی کند در شدت پیکسل های دوربین ایجاد می کند.

ب) یک نویز زمانی فرکانس بالا است که  تغییرات زمانی سریع در شدت پیکسل های دوربین ایجاد می کند.

ج) یک نویزفضایی فرکانس بالا است که  تغییرات فضایی سریع در شدت پیکسل های دوربین ایجاد می کند.

د) یک نویزفضایی فرکانس پایین است که  تغییرات فضایی کند در شدت پیکسل های دوربین ایجاد می کند.


124 - نویز فضایی فرکانس پایین، تغییرات فضایی کند در شدت پیکسل های دوربین ایجاد می کند. این مولفه ی نویز باعث ایجاد اثر ....................... تصویر می شود؟

الف)نویز تصادفی                                       ب)نایکنواختی

ج)نویز شات                                             د)نویز کف


125 - امکان جداسازی مولفه های فرکانس پایین فضایی و زمانی از نویز کل با استفاده از کدام یک از فیلتر های زیر امکان پذیر است ؟

الف)فیلتر بالا گذر                                                       ب)فیلتر میان گذر

ج)فیلتر پایین گذر                                                       د)فیلتر میان نگذر


126 - در اصل تمام منابع نویز به جز نویز.....................می توانند حذف شوند یا تا حد پایین تر از مقدار اندازه گیری کاهش یابند.

الف)نویز تصادفی                                                                       ب)نایکنواختی

ج)نویز شات                                                                                 د)نویز کف


127 - ناحیه مادون قرمز بر چه اساسی تقسیم بندی می‌شود و این تقسیم بندی چگونه است؟

ناحیه مادون قرمز بر اساس عبوردهی اتمسفر تقسیم یندی می‌شود و به سه دسته مادون قرمز کوتاه (1-0.7 میکرومتر)، مادون قرمز میانی (5-3 میکرومتر) و مادون قرمز بلند (12-8 میرومتر) تقسیم بندی می‌شود.


128 - چه عواملی می‌تواند بر عبوردهی اتمسفر تأثیر بگذارد؟

جذب، پراکندگی و توربلانس که این عوامل شدیداً به طول موج وابسته‌اند.


129 - انواع پراکندگی را نام برده و توضیح دهید کدام نوع پراکندگی در ناحیه مادون قرمز بیشترین اثر را دارد.

پراکندگی رایلی که در طول موج‌های کوتاه فرابنفش و مرئی رخ می‌دهد و اندازه ذره بسیار کوچکتر از طول موج است.

پراکندگی مای که در ناحیه مادون قرمز رخ می‌دهد و ذره تقریبا با طول موج هم اندازه است.

پراکندگی هندسی که طول موج بسیار کوچک‌تر از طول موج است.


130 - اثر توربلانس بر تابش و تصویر چگونه است؟

توربلانس باعث تضعیف شدت تابش نمی‌شود بلکه اثر آن رو تصویر است و باعث تحرک و مات شدگی تصویر می‌شود.


131 - اگر ضریب تضعیف اتمسفر برای یک طول موج معین برایر 3.2 بر کیلومتر باشد، عبوردهی را برای طول مسیر 4 کیلومتر محاسبه کنید.


132 - از میان پراکندگی‌ها به ترتیب کدام یک در ناحیه مادون قرمز اثر می‌گذارد و کدام یک دلیل رنگ آبی آسمان می‌باشد؟

الف) پراکندگی رایلی- پراکندگی مای      ب) پراکندگی مای- پراکندگی رایلی

ج) پراکندگی هندسی- پراکندگی رایلی    د) پراکندگی مای- پراکندگی مای

گزینه ب صحیح است به دلیل اینکه پراکندگی مای در ناحیه مادون قرمز و پراکندگی رایلی در ناحیه مرئی و فرابنفش اثر می‌کند. رنگ آبی آسمان در ناحیه مرئی است پس پراکندگی رایلی است.


133 - کدام یک از عوامل زیر باعث تضعیف شدت تابش و کدام یک باعث مات شدگی تصویر می‌شود.(کامل‌ترین گزینه را انتخاب کنید)

الف) جذب- پراکندگی                       ب) جذب- توربلانس

ج) جذب و پراکندگی توربلانس          د) جذب و پراکندگی- توربلانس و پراکندگی

جذب و پراکندگی باعث تضعیف تابش می‌شود ولی توربلانس بر تضعیف تابش اثر ندارد و فقط باعث مات شدن تصویر می‌شود. پراکندگی نیز تا حدی بر مات شدن تصویر اثر می‌گذارد. پس گزینه د صحیح است.


134 - کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف) در صورتی که عبوردهی اتمسفر زیاد باشد، نمی‌توان از تابش مسیر چشم پوشی کرد.

ب) اگر هوای محیط نسبت به منبع سردتر باشد می‌توان از تابش مسیر چشم پوشی کرد.

ج) طول مسیر در میزان تابش مسیر نقشی ندارد.

د) طول موج منبع نقشی در تابش مسیر ندارد.

گزینه ب صحیح است. با توجه به رابطه زیر اگر عبوردهی اتمسفر زیاد شود و همچنین دمای هوا نسبت به منبع کم و طول مسیر کمتر باشد تابش مسیر کوچک شده و قابل صرف نظر کردن است.


135 - در کدام یک از موارد زیر جذب اتمسفر بیشتر است.

الف) منطقه ساحلی در زمستان

ب) منطقه بیابانی و خشک

ج) منطقه ساحلی در تابستان

د) هوای صاف و ملایم

می‌دانیم که بخار آب یک جاذب قوی ادن قرمز است. در مناطق ساحلی میزان بخار آب زیاد است همچنین در تابستان به دلیل گرم بودن هوا و تبخیر آب میزان بخار آب بیشتر است پس گزینه ج گزینه صحیح است.


136 - کدام ناحیه طول موجی برای مناطق شهری و جنگلی و کدام یک برای مناطق مرطوب مناسب هستند؟

الف) مادون قرمز کوتاه- مادون قرمز میانی

ب) مادون قرمز بلند- مادون قرمز میانی

ج) مادون قرمز میانی- مادون قرمز بلند

د) مادون قرمز میانی مادون قرمز میانی

بخار آب یک جاذب قوی در مادون قرمز بلند است و CO2  یک جاذب قوی در ناحیه مادون قرمز میانی است پس مناطق شهری و جنگلی که میزان CO2 آن زیاد است باید از ناحیه مادون قرمز بلند و در مناطق مرطوب باید از مادون قرمز میانی استفاده شود. پس گزینه ب صحیح است.


137 - مزیت آشکارسازهای حرارتی نسبت به فوتونی چیست؟

آشکارسازهای حرارتی وابستگی چندانی به طول موج نور فرودی ندارند.


138 - مزیت آشکارسازهای فوتونی نسبت به حرارتی چیست؟

حساسیت آشکارسازی حداقل 100 برابری نسبت به آشکارسازهای حرارتی دارند


139 - مزیت آشکارسازهای ابر رسانا نسبت به آشکارسازهای نیمه رسانا چیست؟

حساسیت این نوع از آشکارسازها بیشتر است و روز به روز نیز بر دقت و کیفیت آنها افزوده می شود همچنین هزینه ساخت برخی از آنها نیز در حال کاهش پیدا کردن است


140 - در آشکارسازهای ابررسانای گذار-لبه ای  از کدام ویژگی ابررسانایی استفاده شده است؟

از گذار ناگهانی ماده از حالت ابررسانایی به حالت رسانایی استفاده شده که در یک بازه دمایی محدود یک تغییر مقاومت قابل ملاحظه مشاهده می شود


141 - SQUID  چیست؟

قطعه ی تداخل دهنده ی  کوانتومی ابررسانا که شار مغناطیسی را با جریان الکتریکی درون  حلقه ابررسانا تداخل می دهد و منجر به تولید ولتاژ می شود.


142 - کدام یک از آشکارسازهای زیر نسبت به طول موج نور فرودی محدودیت دارند؟

الف) آشکارسازهای حرارتی            ب) آشکارسازهای فوتونی           ج) آشکارسازابررسانای گذار لبه ای    د) همه ی موارد

آشکارسازهای ابررسانای گذار لبه ای در حقیقت جزو آشکارسازهای حرارتی هستند که نسبت به طول موج نور فرودی محدودیت ندارند


143 - در SQUID   چه برهمکنشی اتفاق می افتد؟

الف)تداخل بین شار مغناطیسی با جریان الکتریکی در حلقه ی ابررسانا                 ب)تداخل بین نور با ماده ی ابررسانا

ج)افزایش شار با تغییر جریان حلقه ی ابررسانا                       د)تغییر جریان منجر به کاهش شار حلقه ی ابررسانا                    


144 - مزیت آشکارسازهای ابررسانای گذار-لبه ای چیست؟

الف)حساسیت آشکارسازی بالا             ب)محدودیت نداشتن نسبت به طول موج نور فرودی                                    

ج)نسبت تغییر مقاومت به تغییر دمای بسیار بالا                                د)همه موارد

طبق تعریف همه موارد جزو مزیت های این نوع آشکار ساز است


145 - در آشکارساز های ابررسانای MKID  از کدام ویژگی ابررسانایی استفاده شده است؟

الف) شکسته شدن زوج الکترون کوپر که منجر به تغییر شار مغناطیسی می شود      ب)گذار از حالت ابررسانایی به حالت رسانایی

ج)تداخل شار باجریان الکتریکی                                                           د)همه ی موارد

طبق تعریف در MKID نور فرودی منجر به شکسته شدن زوج الکترون کوپر و در نتیجه تغییر شار در  L  می شود


146 - چرا از اشکارسازهای ابررسانای دمای زیر یک کلوین استفاده می کنند؟

الف) حساسیت بسار بالای آشکارسازی                        ب) به منظور آشکارسازی امواج مادون قرمز کهکشان ها

ج) ارزان قیمت بودن                                                     د) موارد الف و ب

این آشکارسازها بسیار گرن قیمت هستند و فقط به منظور آشکارسازی امواج مادون قرمز کهکشان ها در فضا استفاده می شود زیرا حساسیت بسار بالایی دارند


147 - عملکرد یک سیستم هشداردهنده را توضیح دهید .

عملکرد یک سیستم هشداردهنده ، آشکارسازیِ تهدیداتی است که به آن نزدیک می شوند، تا نهاد های محافظت شده ، مانند یک ملت ، هواپیما ، کشتی ، وسایل نقلیه ی زمینی و یا سربازها را از یک خطر در نزدیکی آنها مطلع سازد.


148 - تفاوت سیستم های هشدار دهنده مادون قرمز با سیستم های تصویربرداری مادون قرمز چیست ؟

آن ها در کل  مکان، جهت حرکت و مشخصات کلیِ تهدید مورد نظر را به ما می دهند. برای مثال می توانند مکان، سرعت و جهت حرکت موشکی که به سمت آن حرکت می کند را رصد کنند.


149 - انواع سناریو برای سیستم های هشدار دهنده لیزری مادون قرمز را نام برده و به اختصار توضیح دهید .

سناریو شماره 1: خود محافظتی :   (Self-Protection) در این حالت، لیزر بر روی یک وسیله ی هوایی، مانند هلیکوپتر ، نصب می شود و تابش آن به اجسام زمینی ، می تواند حضور آن ها را به عنوان تهدید احساس کند.

سناریو شماره 2: نظارت کلی میدان نبرد : در این سناریو نور لیزر توسط یک وسیله ی پرنده به اهداف میدان نبرد تابیده می شود و نور بازتابی از آنها توسط یک پرنده دیگر مانند هواپیما که در ارتفاع بالاتری پرواز می کند ، جمع آوری شده و هشدار های لازم به پایگاه های مرتبط داده می شود .


150 -اساس سیستم های هشداردهنده موشکی چیست و به چند دسته تقسیم می شوند ؟

اساس این سیستم ها ، تشخیص موشک هایی است که به عنوان تهدید ، به پایگاه نزدیک می شوند و به سه دسته عمده تقسیم می شوند :

سنسورهای هشداردهنده فضا پایه

هشداردهنده موشک صحنه عملیاتی

سنسورهای هشداردهنده زمین پایه


151 - دو مورد از مشکلات سیستم هشداردهنده موشکی مادون قرمز را بیان کنید .

این سیستم ها در صورتی می توانند موشک ها را آشکار کنند، که موتور آنها روشن بشود ، یعنی تا قبل از روشن شدن موتور آنها و عدم وجود حرارت، قابلیت آشکار سازی ندارند.

یکی دیگر از مشکلات آنها ، وجود تابش پس زمینه می باشد ، که می تواند در تشخیص هدف ، ایجاد اشکال کند.

وجود کلاتر ها ، می توانندباعث خطا درتشخیص شوند .

هم چنین برخی از آشکار سازهای مادون قرمز نیاز به خنک سازی دارند ، که خود سیستم خنک ساز ، موجب پیچیدگی در طراحی سیستم می شود.


152 - منظور از مشاهده پذیر در سیستم های هشداردهنده چیست ؟

الف ) ماهواره              ب) تهدید                             ج )پایگاه نظامی                   د ) هیچکدام


153 - کدام یک از نسبت های زیر در سیستم هشداردهنده مادون قرمز از اهمیت بیشتری برخوردار است ؟

الف ) سیگنال به نویز               ب ) سیگنال به کلاتر              ج ) نویز به کلاتر                   د ) موارد الف و ج

در بیشتر موارد عملکرد سیستم های هشدار دهنده ی مادون قرمز توسط  کلاتر ها محدود می شوند. این کلاتر ها موجب هشدارهای نادرستی در گیرنده می شوند . در سیستم های هشدار دهنده ی مادون قرمز، برخلاف دیگر سیستم های مادون قرمز معمول ، که نسبت سیگنال به نویز اهمیت دارد ، نسبت سیگنال به کلاتر اهمیت دارد.


154 - کدام یک از موارد زیر بخشی از سیستم های هشداردهنده زمین پایه محسوب نمی شود ؟

الف ) سیستم هشداردهنده موشک بالیستیک                   ب ) پایگاه زمینی متصل به ماهواره                            

ج ) سیستم اطلاعات محیطی                                            د ) سیستم راداری


155 - بخش اصلی ساختار سیستم های هشدار دهنده مادون قرمز فضا – پایه (SBIRS) چیست ؟

الف ) موشک بالیستیک قاره پیما             ب ) برنامه پیشتیبانی دفاعی (DSP)             

ج) موارد الف و ب                                    د ) هیچکدام

گزینه ب : DSP ها در مدار زمین آهنگ ، اولین خط دفاعی یک سرزمین در مقابل علامت موشک های بالیستیک هستند و به طور معمول ، اولین سیستم ها برای آشکار کردن پرتاب های موشکی هستند . سیستم زمینی DSP توسط سیستم زمینی SBIRS ها جایگزین شدند ولی همچنان ماهواره های آن ها به عنوان بخشی از ساختار SBIRS ها به فعالیت خود ادامه می دهند


156 - کدامیک از موارد زیر مربوط به دسته استراتژیکی گیرنده های هشدار محسوب می شوند ؟

الف ) طی آن محدوه ای وسیع ، از حملات نظامی مطلع می شود .

ب ) سیستم های ماهواره ای که یک سرزمین را از خطر حملات موشکی خارج از آن ، مطلع می سازند .

ج ) موارد الف و ب

د ) سیستم های هشداردهنده که بر روی هواپیما نصب می شوند .


  

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By O L E N G . I R